Paslaugos

LOGOPEDO PAGALBA Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį. Numato korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo, skaitymo sunkumams) atsirasti, organizuoja individualias ir grupines korekcinio darbo pratybas įvairiems kalbos sutrikimams šalinti, teikia metodinę pagalbą mokytojams, konsultuoja vaikų tėvus. VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAGALBA Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas vykdo šias funkcijas: • Stiprina ir ugdo vaikų sveikatą; • Kuria sveiką aplinką lopšelyje-darželyje; • Numato ir šalina rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas; • Formuoja teisingą ugdytinių požiūrį į savo sveikatą; • Teikia pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų atvejais; • Vykdo darbuotojų profilaktinio sveikatos patikrinimo kontrolę; • Vykdo maitinimo organizavimą ir priežiūrą; • Iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų gautą informaciją apie vaiko sveikatą įtraukia į mokinio sveikatos istoriją; • Tvarko kitą medicininę dokumentaciją; • Prižiūri higienos normų ir taisyklių laikymąsi lopšelyje-darželyje; • Kontroliuoja vaikų darbo ir poilsio režimo organizavimą, maitinimą, fizinį krūvį kūno kultūros veikloje; • Dalyvauja vaikų sveikos gyvensenos ugdyme; • Bendradarbiauja su visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis ir kt. Įstaigoje papildomą ugdymą teikia: „Dainavimo būrelis“,  Petreikio šokių studija, anglų kalbos būrelis VŠĮ "Start English".