Naujienos

Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą

Laba diena, Gerb. tėveliai (globėjai),

pranešame, kad 2021 m. gruodžio 15 d. yra priimti  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo pakeitimo”, kuriuo buvo pakeisti Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo 3 dalies pakeitimai, šiems punktams ir papunkčiams.

Tvarkos aprašo 3 dalies  papunktis 11.2.2. ligos, apie ligą informavus pirmą nelankymo dieną ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka
(privalo informuoti grupės pedagogą SMS žinute) ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos (Prašymo forma dėl ligos). Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie nelankymo priežastis.

Šiuo atveju jei tėvai (globėjai)  informuoja ugdymo įstaigą jos nustatyta tvarka (privalo informuoti grupės pedagogą SMS žinute) nuo pirmos nelankymo dienos lankomumo žiniaraštyje tokios dienos žymimos L raide. Mokestis už maitinimą neskaičiuojamas.

Tvarkos aprašo 3 dalies papunktis 11.2.11. kitų priežasčių, informavus pirmą nelankymo dieną įstaigą įstaigos nustatyta tvarka (privalo informuoti grupės pedagogą SMS žinute) ir tėvams (globėjams) per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka (Prašymų formos).

Šiuo atveju jei tėvai (globėjai)  informuoja ugdymo įstaigą  jos nustatyta tvarka  nuo pirmos nelankymo  dienos  lankomumo žiniaraštyje tokios dienos žymimos K raide. Mokestis už maitinimą neskaičiuojamas.

Tikimės sklandaus darbo!

Skip to content