Pagalba vaikui

Švietimo pagalbos vaikui specialistai

Logopedė Laima (vaiko priežiūros atostogose)

 

 • įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • skiria specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
 • teikia pagalbą vaikams individualiose, pogrupinėse (2-4 vaikai) pratybose, taikant specialiojo poreikio priemones kalbėjimo ir kalbos sutrikimams įveikti;
 • dalyvauja darželio vaiko gerovės komisijos posėdžiuose;
 • konsultuoja vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų tėvelius, grupių pedagogus.

Socialinė pedagogė Akvilė (el. paštas socpedagogasgiraite@gmail.com)

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, ugdymo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes ugdytis, augti.

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Padeda tėvams, įtėviams, globėjams (rūpintojams) ar kitiems teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.
 • Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų ir priemonių.

Specialioji pedagogė Jurgita (el. paštas juskyte.j@gmail.com)

Specialusis pedagogas teikia pagalbą vaikams, kuriems pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai.

Specialusis pedagogas organizuoja individualias ir grupines specialiąsias pedagogines pratybas 2-3 kartus per savaitę savo kabinete ir grupėse. Pratybų metu padeda vaikams lavinti sutrikusias funkcijas, ieško būdų, kaip lengviau įsisavinti mokomąją medžiagą, pasiruošti mokyklai, taikydamas įvairius specialiuosius ugdymo būdus ir metodus.

 • Bendradarbiauja su grupių auklėtojomis, kitais įstaigos specialistais, užtikrina švietimo pagalbos tęstinumą.
 • Inicijuoja, organizuoja ir aktyviai dalyvauja lopšelio-darželio ugdomosiose veiklose. Padeda užtikrinti įtraukiojo ugdymo idėjos įgyvendinimą lopšelyje-darželyje.
 • Konsultuoja ugdytinių tėvus, teikia rekomendacijas.

Psichologė Šarūnė (el. paštas sarune.dubauskiene@gmail.com)

Rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

 • Stebi vaiko elgesį natūralioje aplinkoje (grupėje).
 • Dirba su emocijų, elgesio, bendravimo sunkumų bei kitų sutrikimų turinčiais vaikais.
 • Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus vaiko psichologijos klausimais, teikia žodines (rašytines) rekomendacijas dėl vaikų ugdymo.
 • Vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.
 • Veda pažintinių procesų ir socialinių įgūdžių stiprinimo grupinius užsiėmimus vaikams

 

 

Skip to content