Naujienos

Vadovo veiklos ataskaita

Gerbiamieji bendruomenės nariai,

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintais Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais (toliau – Nuostatai) mokyklos vadovas iki sausio 20 dienos turi parengti metų veiklos ataskaitą, paskelbti viešai ir pateikti svarstyti švietimo įstaigos bendruomenei bei įstaigos tarybai.

Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo (ne vėliau kaip iki sausio 30 d.) turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo įstaigos tarybai, kuri, įvertinusi direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir įstaigos bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl vadovo metų veiklos ataskaitos įvertinimo.


Prašome teikti pasiūlymus dėl vadovo veiklos vertinimo įstaigos Tarybos pirmininkui el. paštu wesite79@gmail.com arba telefonu 860020961Skip to content